Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht. Er zijn echter uitzonderingen.

Hoe maakt u een elektronisch voorschrift aan? Wanneer is een papieren voorschrift toegelaten?


Wat is een ambulant geneesmiddelenvoorschrift?

Een ambulant geneesmiddelenvoorschrift is een voorschrift opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):

 • in het kabinet van de voorschrijver
 • op huisbezoek bij de patiënt
 • in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen
 • tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis
 • in andere sectoren waarin een voorschrift opgesteld wordt, zoals een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.

voor uitvoering door:

 • een officina-apotheker
 • of een ziekenhuisapotheker, als de wet de aflevering van het geneesmiddel beperkt tot de ziekenhuisapotheker (bv. weesgeneesmiddelen).

Welke ambulante geneesmiddelenvoorschriften worden verplicht elektronisch?

De ambulante geneesmiddelenvoorschriften die verplicht elektronisch worden vanaf 1 januari 2020 zijn de voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):

 • in het kabinet van de voorschrijver
 • tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis
 • in andere sectoren waarin een voorschrift opgesteld wordt, zoals een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.

De verplichting heeft enkel betrekking op geneesmiddelen, voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, ongeacht of ze vergoedbaar zijn of niet.

Uitzonderingen :

 1. De verplichting geldt niet voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020.
 2. De verplichting geldt niet voor voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):
  • op huisbezoek bij de patiënt
  • in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen

en dat ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

Hoe geneesmiddelen elektronisch voorschrijven?

Elektronisch voorschrijven kan met behulp van:

 • het Elektronisch Medisch Dossier (EMD): aanvaarde softwarepakketten bieden meerdere functionaliteiten aan (elektronisch voorschrift, ‘hoofdstuk IV’- aanvragen, raadplegen van de verzekerbaarheid van de patiënt, sumehr enz.).

Lijst van de goedgekeurde medische softwarepakketten

Uw confraters, beroepsvereniging of opleidingsverantwoordelijken kunnen u helpen bij uw keuze van het best geschikte softwarepakket in functie van uw verwachtingen en behoeften. 

 • het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van het ziekenhuis
 • de « PARIS » toepassing (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Elektronisch voorschrijven vereist een tweevoudige authenticatie:

1° authenticatie op basis van uw eHealth-certificaat:

eHealth-certificaten dienen voor de authenticatie van actoren uit de gezondheidszorg wanneer hun informaticasystemen (bv. een softwarepakket van huisartsen) een beroep doen op de diensten van het eHealth-platform (zoals eHealthBox, elektronische datering, versleutelen van het elektronisch voorschrift), opdat de inhoud enkel zichtbaar zou zijn voor de actoren die ervoor gemachtigd zijn.

Opmerking : een eHealth certificaat is niet nodig voor de PARIS toepassing.

U kan een eHealth-certificaat aanvragen met behulp van de eHealth Certificate Manager.

Die toepassing laat ook toe om:

 • een certificaat te vernieuwen (een eHealth-certificaat is 3 jaar geldig)
 • een certificaat in te trekken
 • het bijhorende paswoord te wijzigen.

Raadpleeg de handleiding.

Om een eHealth-certificaat aan te vragen met behulp van de eHealth Certificate Manager is een identificatie op basis van uw eID (en pincode) of token (gebaseerd op het “Time-based One-Time Password” (TOTP) principe) nodig. De FOD Binnenlandse zaken, in samenwerking met het eHealth-platform, heeft een project opgestart om aan buitenlandse zorgverleners die werken in België een specifiek identificatie- en authenticatiemiddel te kunnen aanbieden in de vorm van een technisch equivalente kaart aan de Belgische eID-kaart. In afwachting van een structurele oplossing die pas met de volgende generatie eID-kaarten beschikbaar zal zijn, werd in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning – DG Digitale Transformatie en de gemeenten een “hybride” oplossing ontworpen, die de zorgverleners in bovengenoemde situatie zal toelaten om een certificaat aan te vragen bij het eHealth-platform. Deze “hybride” oplossing is een tijdelijke overgangsmaatregel die voor een specifiek doelpubliek werd ontwikkeld nl. voor zorgverleners die o.m. omwille van nieuwe wetgeving bepaalde webservices van het eHealth-platform verplicht zullen moeten gebruiken.

Ga na in welke gevallen u als buitenlandse voorschrijver elektronisch kan voorschrijven

2° authenticatie op basis van uw eID (en pincode) of token (gebaseerd op het “Time-based One-Time Password” (TOTP) principe).

Een token gebruiken is momenteel nog niet altijd mogelijk.

Gebruik van de Authentieke gevalideerde Bron Geneesmiddelen (SAM)

In het kader van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift zullen vanaf 1 januari 2020 het gebruik van de authentieke gevalideerde bron geneesmiddelen (“source authentique des médicaments” of kortweg “SAM”), ter beschikking gesteld via het eHealth platform, en de gegevens die er in opgenomen zijn, verplicht worden.

SAM kan momenteel reeds gebruikt worden.  De scope van SAM is op dit moment beperkt tot de publieke informatie over de vergunde geneesmiddelen, inclusief grondstoffen voor magistrale bereidingen. Een minimale set van gegevens over de niet-geneesmiddelen die ook voorgeschreven kunnen worden, maakt ook deel uit van de scope.

De authentieke bron geneesmiddelen (SAM) is  toegankelijk via web services van eHealth ; een export maken in de vorm van XML-bestanden is ook mogelijk.

Vanaf 1 april 2019 zal u de gegevens met betrekking tot de niet-geneesmiddelen niet langer via de web services kunnen raadplegen of terugvinden.

De gegevens zullen wel nog steeds toegankelijk zijn via het export bestand (via het bestand NONMEDICINAL-{timestamp}.xml). Deze deactivatie zal slechts tijdelijk zijn.

Deze deactivatie is noodzakelijk omdat omdat enkel apothekers kunnen een elektronisch voorschrift, gemaakt door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, uitvoeren.

De lijst met de niet-geneesmiddelen zal steeds ter beschikking gesteld worden om de voorschrijver te ondersteunen bij het opstellen, van een voorschrift van niet-geneesmiddelen, voor aflevering in de apotheek. Deze lijst is niet geschikt voor een voorschrift bestemd voor een bandagist.

Hoe kunt u ‘mobiel’ voorschrijven?

De technische analyse is lopende, om het mobiel voorschrijven van geneesmiddelen vanaf halfweg 2019 te kunnen invoeren. ‘Mobiele’ versies van softwarepakketten, voor tablet of smartphone, zullen progressief ter beschikking gesteld worden.

Hoe krijgen de patiënt en de apotheker toegang tot een elektronisch voorschrift?

 1. Als de voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) een elektronisch voorschrift opstelt, dan print hij met zijn software een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ af.

Dat bewijs:

 • is slechts het technische middel voor de apotheker om toegang te krijgen tot het elektronisch voorschrift: op dat bewijs staat een barcode (de Recip-e barcode of ‘RID’)
 • heeft geen wettelijke waarde (het is niet ondertekend)
 • heeft een andere lay-out dan het klassieke voorschrift.
Enkel de inhoud van het elektronisch voorschrift telt. De apotheker mag bij het uitvoeren van het elektronisch voorschrift dus geen rekening houden met manuele toevoegingen op het bewijs.
 1. De voorschrijver overhandigt het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aan de patiënt.
 2. In de apotheek bezorgt de patiënt het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aan de apotheker.
 3. De apotheker:
  • scant de barcode op het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ en kan op die manier het elektronisch voorschrift ophalen
  • voert het voorschrift uit en archiveert het daarna
  • kan het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ aan de patiënt teruggeven (met een aanduiding dat het uitgevoerd werd, om misverstanden te vermijden). De apotheker kan het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ bij technische problemen bijhouden om later de administratie in orde te brengen.

Sinds 16 november 2018 kan de patiënt zijn lopende (nog niet uitgevoerde) elektronische voorschriften raadplegen via het portaal Mijngezondheid.
Meer info en video over Mijngezondheid op de website van FOD Volksgezondheid.

Een dematerialisatietraject

Begin 2018 was er nog geen sprake van een volledige dematerialisatie. Het elektronisch voorschrift alleen volstond niet omdat de identificatie van het voorschrift verder gebeurde op basis van de Recip-e barcode of ‘RID’ die de patiënt aan de apotheker moest kunnen bezorgen:

 • via het papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’
 • via een digitale versie (of een foto) van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ op zijn smartphone of tablet
 • onder de vorm van een RID die manueel genoteerd werd.

Een Taskforce ‘dematerialisatie’ zal een ‘dematerialisatietraject’ uitwerken. Vanaf 2018 zal ze progressief alternatieven voor het gebruik van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ voorstellen. Er zijn meerdere pistes om op een realistische manier te kunnen antwoorden op de variabele situaties van alle patiënten.

Papier zal echter altijd gebruikt kunnen worden als de patiënt dat wenst, maar het zal hoofdzakelijk bedoeld zijn om duidelijke en nuttige informatie te geven voor een correcte inname van de geneesmiddelen.

We blijven het volgende verder onderzoeken:

 • het gebruik van het rijksregisternummer op het elektronisch identiteitsbewijs (elektronische identiteitskaart, Kids-ID, ISI+) van de patiënt om toegang te krijgen tot het elektronisch voorschrift
 • het gebruik van een QR-code in combinatie met het gebruik van mobiele toestellen (smartphone of tablet)
 • de betrokkenheid van de patiënt bij het beheer van zijn voorschriften.

Vandaag al kunnen patiënten hun openstaande elektronische voorschriften online raadplegen en beheren via het portaal MijnGezondheid. Van zodra dit technisch en reglementair kan, zal het papieren bewijs van elektronisch voorschrift niet langer noodzakelijk zijn om geneesmiddelen af te halen in de apotheek. De apotheker zal op een gebruiksvriendelijke manier toegang hebben tot de openstaande voorschriften op basis van een therapeutische relatie. Die zal onder meer berusten op een lezing van de eID-kaart door de apotheker. Na overleg met alle betrokken partijen zullen de concrete modaliteiten uitgewerkt worden om een veilige en betrouwbare dienstverlening te garanderen

In welke gevallen blijft een papieren voorschrift toegelaten?

Papieren voorschriften zijn nog toegelaten:

 • in de overgangsfase tot de datum waarop de verplichting start
 • vanaf de datum waarop de verplichting start, in één van deze situaties:
  • als de voorschrijver op 1 januari 2020 de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt
  • als, ongeacht de leeftijd van de voorschrijver, het voorschrift opgesteld is door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw):
   • op huisbezoek bij de patiënt
   • in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen.
 • (altijd) in noodsituaties:
  Een ‘noodprotocol voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten” beschrijft de voorwaarden en situaties waarin men wegens overmacht terug kan vallen op het papieren voorschrift:
  • Dringende medische hulp is ontegensprekelijk noodzakelijk.
  • De voorschrijver is een buitenlander zonder INSZ (of bis-nummer).
  • Het gaat om een buitenlandse patiënt zonder INSZ (of bis-nummer).
  • Enz.

In die gevallen en als het gaat om een voorschrift voor vergoedbare geneesmiddelen:

 • is het voorschriftmodel reglementair bepaald
 • moet het RIZIV-identificatienummer van de voorschrijver vermeld zijn in cijfers en in streepjescode.

Hoe correct geneesmiddelen voorschrijven?

Om een geldig voorschrift te hebben, moet het bepaalde gegevens bevatten (zowel in het geval van een elektronisch voorschrift als in het geval van een papieren voorschrift):

Hoe lang blijft een voorschrift geldig?

Een voorschrift voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten blijft in aanmerking komen voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tot het einde van de 3e kalendermaand die volgt op:

 • ofwel de datum van het voorschrift
 • ofwel de datum van uitvoering van het voorschrift (indien gepreciseerd door de voorschrijver).

Meer info vindt u in onze omzendbrief ‘Geldigheidsduur van een vergoedbaar geneesmiddelenvoorschrift’. Een voorschrift voor niet-vergoedbare geneesmiddelen daarentegen is onbeperkt geldig.

Een voorschrift voor niet-vergoedbare geneesmiddelen daarentegen is onbeperkt geldig.

Waar kan ik terecht met vragen en technische problemen?

 • U bent voorschrijver:
 • U bent apotheker:
  • Contacteer de helpdesk van uw softwareprovider om de oorzaak van het probleem te identificeren.
  • Als er geen voorschrift op de Recip-e server beschikbaar is:
   • Contacteer de voorschrijver om u ervan te vergewissen dat de voorschrijver het voorschrift niet geannuleerd heeft.
   • Tijdens de periode van de overgangsmaatregel : aflevering op basis van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’.
   • Na de periode van de overgangsmaatregel: geen aflevering uitvoeren.

Overgangsmaatregel:
Heeft de apotheker door aanhoudende onbeschikbaarheid van de eHealth basisdiensten geen toegang tot het elektronisch voorschrift op de server van Recip-e of stelt hij/zij een blokkerende fout vast? Dan mag hij/zij uitzonderlijk de geneesmiddelen afleveren op basis van de informatie vermeld op het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. De apotheker duidt die situatie aan in het tariferingscircuit als een ‘geval van overmacht’.
Sinds 1 januari 2017 is er een monitoring van de gesignaleerde ‘gevallen van overmacht’, in het kader van de kwaliteitscontrole van het elektronisch circuit.

  • In geval van een tijdelijk technisch probleem met één van de systemen: later opnieuw proberen met behulp van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. In dat geval mag de apotheker het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ dus bijhouden.
  • In geval van een aanhoudend technisch probleem met één van de systemen: situatie aanduiden als een ‘geval van overmacht’.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 29 augustus 2019