De Dienst voor uitkeringen

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging. De Dienst voor uitkeringen is een van de kerndiensten.

Wat doen wij: algemeen?

Wij beheren het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

 • Wij bepalen de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsregels van de uitkeringsbedragen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof en werkverwijdering. Bv. Elke loontrekkende of werkloze zwangere vrouw heeft recht op moederschapsverlof. De duur van dat verlof varieert tussen 15 en 19 weken. Zij ontvangt uitkeringen die worden berekend op basis van het loon. Het ziekenfonds betaalt die uitkeringen.

 • Wij controleren de arbeidsongeschiktheid, vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid.

 • Wij controleren en erkennen het recht op invaliditeit. Na 1 jaar ongeschiktheid stelt de adviserend arts van het ziekenfonds een voorstel op tot erkenning van de invaliditeit ter attentie vanvoor onze Geneeskundige raad voor invaliditeit. Die raad onderzoekt dit voorstel en beslist of de invaliditeit kan worden erkend.

 • Wij geven financiële steun aan arbeidsongeschikte personen die opnieuw willen werken en die daarvoor een programma doorlopen van socioprofessionele rehabilitatie of reoriëntatie. Bv. Wie arbeidsongeschikt is en zijn vroegere werk niet meer kan uitoefenen, kan zich met onze financiële steun ‘herscholen’ tot een ander beroep (bv. verkoopsmedewerker met rugproblemen wordt boekhouder).

Wat doen wij: details?

 
Wij hebben de volgende directies, elk met hun specifieke opdrachten:
 
Algemene directie
 
Zij bestaat uit het Directiesecretariaat en 3 coördinatoren (communicatie, HR en ICT).
De Algemene directie ondersteunt de Dienst op het vlak van:
 
 • secretariaat
 • communicatie
 • informatica
 • informatieveiligheid
 • personeel.

Medische directie

Deze directie bestaat uit 2 afdelingen:

 • de Afdeling medische evaluatie: een team van artsen die instaan voor de evaluatie van de medische aspecten van de arbeidsongeschiktheid.

Op dat vlak:

 • evalueert en beslist zij over de individuele dossiers arbeidsongeschiktheid
 • onderzoekt zij de kwaliteit van de gegevens in die dossiers
 • werkt zij mee aan de studies en projecten binnen het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid.
 • de Afdeling multidisciplinaire evaluatie en socioprofessionele re-integratie gevormd door psychologen, ergotherapeuten, sociaal deskundigen,... Zij geven ondersteuning aan de artsen door een paramedische benadering van de arbeidsongeschiktheid en zij behandelen de aanvragen beroepsherscholing. 

Directie dossiers sociaal verzekerden

De Directie dossiers sociaal verzekerden staat in voor de administratieve aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Zij bestaat uit 3 afdelingen:

 • de Afdeling mijnwerkers
 • het Medisch secretariaat
 • de Departement internationale zaken

Directie reglementering en geschillen
 
 
Directie financiën en statistiek staat in voor:
 
 • de begroting van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, enz.
 • de controle van de uitgaven door de ziekenfondsen
 • studies, financiële analyses en de opmaak van statistieken in verband met arbeidsongeschiktheid, moederschap, ouderschap en adoptie en beroepsherscholing.
 
Cel Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit - arbeidsongeschiktheid

De rol van de cel is het monitoren, evalueren en verbeteren van de processen rondom arbeidsongeschiktheid. Dit bevat :

 •  De coördinatie en ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek
 • Gegevensverzameling en analyse
 • Ontwikkeling en beheer van de opleiding “Disability Management”
 • Vertaling van kennis en strategische aanbevelingen
 • Directie en secretariaat van het kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid
 • Deelname aan het werk van internationale organisaties (ISSA, OESO, ...)

Contacten

Laatst aangepast op 14 juni 2021