Beheerscomités van de Dienst voor uitkeringen

Er zijn 3 Beheerscomités die het deel ‘uitkeringen’ beheren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Er bestaat een Beheerscomité voor werknemers en werklozen, een Beheerscomité voor zelfstandigen en een Beheerscomité voor mijnwerkers.

 

 

Wie maakt deel uit van de Beheerscomités van de Dienst voor uitkeringen?

In elk Beheerscomité zetelen vertegenwoordigers van:

 • de werknemersorganisaties (vakbonden)
 • de werkgeversorganisaties
 • de verzekeringsinstellingen.

Wat zijn de opdrachten van de Beheerscomités van de Dienst voor uitkeringen?

Elk Beheerscomité heeft de volgende opdrachten.

Financiële bevoegdheden

Het Beheerscomité:

 • berekent het budget dat jaarlijks zal worden uitgegeven aan uitkeringen en maakt op het einde van het jaar de rekening op (= definitieve inkomsten en uitgaven)
 • bepaalt de wijze waarop de ziekenfondsen bij de Dienst voor uitkeringen hun uitgaven moeten indienen en verantwoorden
 • stelt de voorwaarden vast voor de ziekenfondsen om voorschotten te krijgen op het uitkeringsbudget (= maandelijkse voorschotten op het jaarlijkse budget waarmee de ziekenfondsen uitkeringen kunnen betalen aan hun leden).

Wetgevende bevoegdheden

Het Beheerscomité beslist over:

 • de manier waarop uitkeringen (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen, enz.) worden berekend
 • de voorwaarden om een uitkering te kunnen krijgen
 • de wijze waarop uitkeringen worden uitbetaald
 • de voorwaarden om een onterecht uitbetaalde uitkering niet te moeten terugbetalen aan het ziekenfonds.

Adviserende bevoegdheden

Het beheerscomité kan binnen haar bevoegdheidsdomein voorstellen om de regelgeving te veranderen.

Beslissingsbevoegdheden

Het Beheerscomité beslist over de individuele aanvragen om:

 • ten onrechte uitbetaalde uitkeringen niet te moeten terugbetalen
 • af te zien van de sanctie wegens het te laat aangeven van de arbeidsongeschiktheid.

Let op: Het Beheerscomité heeft geen medische beslissingsbevoegdheid.

Contacten

Laatst aangepast op 25 juni 2014