Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: groepsaanvraag

Als verantwoordelijke van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer kunt u een vergoeding aanvragen voor uw leden die bijscholing hebben gevolgd.


Hoe vraagt u onze vergoeding aan voor de leden van uw groep?

 1. Sla het bestand “Nurse PerformRequest” op uw computer op en vul het in. In dat bestand zet u de verpleegkundigen van uw groep die gedurende het jaar waarvoor u de premie aanvraagt, lid waren van uw groep voor wie u onze financiële vergoeding voor dat jaar aanvraagt.
  Om technische redenen zou het aantal zorgverleners per excelbestand niet meer dan 100 personen mogen bevatten (ongeacht het aantal vormingen gevolgd per persoon gedurende dat jaar); indien nodig kunt u de gegevens van uw leden spreiden over verschillende excelbestanden, op voorwaarde dat u op 1 bestand maar 1 opleidingsjaar vermeld.
  Elke jaarlijkse aanvraag kan dus gespreid worden over 1 of meerdere afzonderlijke excelbestanden.
  Indien u de functies kopiëren/plakken wilt gebruiken, selecteer dan de optie “waarden plakken (paste values)”.

 2. Vermeld in het bestand de volgende gegevens (1 regel per lid en per gevolgde opleiding):
  • het nationaal nummer (rijksregisternummer) van elke verpleegkundige (uitsluitend de cijfers zonder symbolen of spaties)
  • de categorie van de opleiding, namelijk N = ‘Nomenclatuur’ (dit wil zeggen een onderwerp over artikel 8 van de nomenclatuur of over een specifieke regelgeving in de sector thuisverpleging) of A = ‘Andere’. 
  • het onderwerp, namelijk de titel van de gevolgde opleiding
  • de startdatum
  • de einddatum
  • de duur in uu:mm
   Als een opleiding gespreid is over 2 jaar, dan splitst u de uren op en vermeldt u ze voor elk jaar afzonderlijk. Eén enkele opleiding geeft dan aanleiding tot 2 aparte aanvragen voor 2 verschillende jaren.
   Voorbeeld: uw leden volgen 20 uren opleiding van 29 december 2018 tot en met 2 januari 2019 aan een tempo van 5 uren per dag. In uw aanvraag voor 2018 vermeldt u dat ze 15 uren hebben gevolgd van 29 tot en met 31 december 2018 en in uw aanvraag voor 2019 vermeldt u dat ze 5 uren hebben gevolgd op 2 januari 2019.
  • de organisator van de opleiding.

   Eventuele coderingsfouten worden in het rood weergegeven en hernomen in het bovenste deel van de tabel.

 3. Meld u aan als verantwoordelijke van uw groep met een uniek derdebetalersnummer via de toepassing MyRiziv met behulp van elektronische identiteitskaart, als “burger”.

 4. Klik op de titel “Groepsbeheer” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 5. Selecteer de functie “rekeningnummer toevoegen/wijzigen”.

 6. Selecteer als betalingsdomein “Opleidingsvergoeding verpleegkunde”.

 7. Vul uw rekeningnummer in (12 cijfers, zonder symbolen of spaties, of de IBAN-code samengesteld uit 2 letters en 14 cijfers zonder symbolen of spaties) waarop wij de vergoeding zullen storten.

 8. Vul de geldigheidsperiode in voor dit betalingsdomein, te weten “geldig vanaf” (de ingebrachte datum mag niet vroeger maar moet gelijk zijn aan of later zijn dan de datum waarop u het nummer inbrengt) en “geldig tot” (deze laatste optie is optioneel; wanneer u geen geldigheidsdatum invult, wordt de rekening als geldig beschouwd tot het tegendeel wordt vermeld).

 9. Selecteer de "fiscale bestemmeling van dit rekeningnummer". U kiest uit 3 mogelijkheden:
  • Ofwel de optie “Mezelf”; Kijk na of uw persoonlijke gegevens die op het scherm verschijnen correct zijn (indien dit niet het geval is, kunt u deze wijzigen via de titel “Uw contactadres” die u vindt aan de linkerkant van het scherm;
  • Ofwel de optie “Een andere fiscale bestemmeling zonder rechtspersoonlijkheid”; vul hierna de gegevens in van de fysieke persoon die de fiscale bestemmeling is;
  • Ofwel de optie “Mijn vennootschap of een andere fiscale bestemmeling met rechtspersoonlijkheid”; Vul hierna het KBO-nummer van de fiscale bestemmeling in (indien u dit nummer niet kent, kunt u een online opzoeking doen via de Kruispuntbank van Ondernemingen door op “online opzoeking” te klikken) en klik daarna op “opzoeken”. Kijk na of de gegevens die op het scherm verschijnen correct zijn.

   Indien de gegevens correct zijn in functie van de gekozen optie, sluit u deze actie af door op “bevestigen” te klikken onderaan het scherm.

 10. Klik daarna op de titel “Premieaanvraag” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 11. Selecteer de tab “Nieuwe aanvraag” die u vindt aan de linkerkant van het scherm.

 12. Selecteer de tab “Opleidingsvergoeding verpleegkunde – groepsaanvraag” en voer de volgende gegevens in:
  • de eerste 8 cijfers van het uniek derdebetalersnummer van uw groep (zonder symbolen of spaties)
  • het e-mailadres waarop u bij elke verandering van de status van uw aanvraag de automatische berichten van de toepassing wenst te ontvangen (als u geen e-mailadres opgeeft, dan zullen we u de veranderingen van de status van uw aanvraag, bijvoorbeeld de aanvaarding van de betaling van uw aanvraag, niet kunnen meedelen).
    
 13. In de toepassing downloadt u via de functie ‘Browse’ het bestand ‘Nurse PerformRequest’ dat u op uw computer hebt opgeslagen en ingevuld.

 14. Klik op “ Aanvraag indienen”.

 15. Via het e-mailadres dat u hebt meegedeeld, zult u een bericht ontvangen als bevestiging dat u uw aanvraag hebt ingediend en dat wij die onderzoeken.

 16. Als dat nodig is, dan zult u uw aanvraag kunnen wijzigen of annuleren tot en met 15 september.

In welk geval mogen wij uw aanvraag weigeren?

Wij mogen uw aanvraag weigeren als ze gegevens bevat die het systeem als fout beschouwt. De motivering voor de weigering verschijnt in een boodschap op het scherm. (Bijvoorbeeld: aanvraag ingediend door een niet actieve zorgverlener).

Wat kunt u doen als wij uw aanvraag weigeren?

U kunt:

 • ofwel onze beslissing aanvaarden en het daarbij laten

 • ofwel uw aanvraag annuleren en haar opnieuw indienen nadat u de coderingsfouten hebt verbeterd via de optie “aanvraag annuleren” beschikbaar in de toepassing “premieaanvraag”.

 • ofwel de beslissing betwisten. Hiervoor klikt u op de optie “beslissing betwisten” via de toepassing “premieaanvraag” en vermeldt u de reden (dit is verplicht). Eindig met te klikken op “beslissing betwisten”.

Hoe kunt u de weigering van uw aanvraag betwisten?

 1. Gebruik de webtoepassing. Doe dat binnen de 10 kalenderdagen die volgen op het automatisch bericht van weigering. (Bijvoorbeeld: u ontvangt het bericht op 10.08 dan kan u het betwisten tot en met 20.08).

 2. Stuur de bewijzen die aantonen dat uw aanvraag gegrond is, naar het volgende adres:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  Financiële vergoeding voor de bijscholing van de verpleegkundigen
  Guffenslaan 33
  3500 Hasselt

Doe dat binnen de 15 kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van betwisting. (Bijvoorbeeld: U heeft de betwisting verstuurd op 20.08 dan kan u de bewijzen verzenden tot en met 04.09).

In welk geval zal u een groepsaanvraag moeten rechtvaardigen?

Was een verpleegkundige gedurende het kalenderjaar waarvoor hij de vergoeding aanvraagt lid van uw dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer (het aantal dagen maakt niets uit), dan kan hij geen individuele vergoeding aanvragen. U alleen zult zijn aanvraag kunnen indienen, als verantwoordelijke van de groep.

De verpleegkundige kan die beslissing betwisten en ons de bewijzen bezorgen. Als hij dat doet, dan zullen wij u ook vragen om de aanvraag te rechtvaardigen die u namens die verpleegkundige hebt ingediend.

Op basis van de bezorgde documenten zullen we beslissen om de vergoeding ofwel aan uw dienst voor thuisverpleging, ofwel aan de individuele verpleegkundige toe te kennen. We zullen elke partij van die beslissing op de hoogte brengen.

Actualiseer de samenstelling van uw groep regelmatig

Doe dat via ons callcenter:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 juni 2019