Accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u bijscholingen en peer-reviews volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot de bevordering van de zorgkwaliteit. Als u voldoet aan de voorwaarden om geaccrediteerd te worden, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.
Via één van onze webtoepassingen kunt u uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.


Accreditering van de tandartsen en de COVID-19-crisis

De organisatie van de cursussen en peer-reviews is strikt afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad en voortaan door het overlegcomité worden opgelegd.

Organisatoren worden vriendelijk verzocht deze instructies te raadplegen:

https://crisiscentrum.be/nl/news/covid-19-overlegcomite-gaat-over-tot-verstrengde-lockdown

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Als waardering voor de bijzondere navorming die werd gevolgd naar aanleiding van COVID 19, heeft de Stuurgroep ‘kwaliteitspromotie’ tijdens haar vergadering van 7 juli 2020 besloten om op datum van 30 juni automatisch 20 eenheden in deelgebied 2 en 20 eenheden in deelgebied 0 toe te kennen.

De Stuurgroep is zich bewust van de moeilijkheden die de organisatoren van bijscholingen en peer-review-sessies ondervinden bij het organiseren van hun evenementen in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen (evenals de deelnemers) en de Stuurgroep heeft tijdens de vergadering van 8 september 2020 twee nieuwe beslissingen genomen. Er is beslist om vanaf 30 september opnieuw 20 accrediteringseenheden in deelgebied 2 toe te kennen en automatisch 1 peer-review toe te voegen. Let op: 1 sessie (ten minste) moet worden gevolgd door de tandarts.

Ter herinnering, zoals gespecificeerd in het reglement, kunnen accrediteringseenheden verkregen worden vanaf het moment van afstuderen. De afgestudeerden van juni komen dus niet in aanmerking voor de eenheden die in juli automatisch zijn toegekend. Zij profiteren echter wel van de accrediteringseenheden die in september door de Stuurgroep zijn toegekend.

De heropflakkering van de COVID-19-pandemie verstoort opnieuw de activiteiten op het gebied van de permanente vorming.

De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde is zich hiervan volledig bewust.

De Stuurgroep nam op 3 november 2020 bijkomende maatregelen:

  • de toekenning van 20 extra eenheden in deelgebied 0, toegevoegd op 30 oktober.
  • Voor de pas afgestudeerden van het jaar die niet in aanmerking kwamen voor de 40 AE die op 30 juni werden toegekend, worden op datum van 30 oktober 40 extra eenheden toegekend in deelgebied 0.

Erkenning van “webinars” in accreditering tandartsen tijdens december.

We houden zo veel mogelijk rekening met de uitzonderlijke omstandigheden en de evolutie van de pandemie. In die zin nemen we bijkomende maatregelen:

  • De  navormingsactiviteiten “op afstand”, ook wel "webinars" genoemd, kunnen vanaf december 2020 worden erkend in het accrediteringssysteem voor tandartsen.
  • Peer-reviews kunnen uitzonderlijk door middel van een televergadering worden gehouden, alleen tijdens de maand december 2020 (in 2021 moeten de peer-reviews “face to face” worden gehouden).

Tijdens "webinars" is het mogelijk is om via een computer en een internetverbinding op afstand permanente vorming te volgen, zonder dat de deelnemer fysiek in de bijscholingszaal aanwezig is.

Alleen "webinars" georganiseerd door erkende organisatoren in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandheelkundigen komen in aanmerking.
Om voldoende aandacht te behouden is de toegestane duur van een geaccrediteerd webinar maximaal 1u30, en wordt slechts één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking genomen. Het maximale aantal webinars dat in aanmerking wordt genomen is 3 per jaar, wat een totaal vertegenwoordigt van maximaal 30 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier.

De follow-up moet effectief zijn voor de gehele duur van de webinar. Indien technische problemen een volledige effectieve deelname in de weg staan, kunnen we de deelname niet valideren. De tandarts is als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zijn of haar internetverbinding en/of computerapparatuur.

Wat is de accreditering?

De accreditering is de erkenning van uw deelname aan een geheel van bijscholingen en ‘peer review’-sessies.

Verwar accreditering niet met erkenning! De erkenning is de toelating om uw beroep uit te oefenen die u krijgt van de overheid (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of  de Gemeenschap).

Wat moet u doen om in 2020 te worden geaccrediteerd?

U moet aan een aantal vereisten voldoen. Sommige houden verband met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan bijscholingen.

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium om een deel van uw opleidingskosten te dekken.

Een opleiding of ‘peer review’ organiseren

Als tandarts kunt u een erkende opleiding organiseren in het kader van de accreditering. Uw opleiding is pas erkend als u een erkenning als organisator hebt behaald en ook een erkenning voor de opleiding.

U kunt ook een ‘peer review’-sessie organiseren.

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier online

Via onze webtoepassing voor het beheer van de accreditering kunt u:

  • de onlinecatalogus  raadplegen om activiteiten en peer-reviews op te zoeken die erkend zijn in het kader van de accreditering
  • uw accrediteringsaanvraag indienen (vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020)
  • de historiek van uw deelnames aan bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies bekijken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 december 2020