Recht op het 'sociaal statuut' als tandarts

Als geconventioneerde tandarts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander conventievoordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen te genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn.
 3. Let op: Bent u voor het eerst tot het akkoord toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan is het bedrag dat wij storten evenredig met de periode van toetreding tot het akkoord.

  Voorbeeld: Als u voor het eerst bent toegetreden op 1 oktober van een jaar, dan berekenen wij uw bedrag als volgt:

  bedrag voor het volledige jaar  X 92 
     totale aantal dagen van het jaar

  Als het bedrag voor het volledige jaar 3.000 EUR zou zijn en het jaar 365 dagen zou tellen, dan is het bedrag dus 756,16 EUR.

 4. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ zijn reglementair bepaald  (art. 1 van het KB van 17/08/2007 voor het sociaal voordeel, art. 2 van het KB van 24/9/2019 voor het conventievoordeel na pensioenopname).
 5. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Welk bedrag storten wij?

Het bedrag voor 2019 is 2.382,60 EUR (onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad).

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

T.e.m. het premiejaar 2019:

1. Om het sociaal voordeel voor 2019 te verkrijgen, stuurt u of uw verzekeringsonderneming ons ten laatste tegen 31 oktober 2019 hetaanvraagformulier voor het sociaal voordeel als tandarts op.

2. Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u ons ten laatste tegen 29 februari 2020 het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde tandarts op.

Vanaf het premiejaar 2020 verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

De aanvraag voor een bepaald premiejaar (t) zal vanaf dan ook gebeuren in het premiejaar (t+1). De aanvraagprocedure voor 2020 zal dus lopen in 2021.

Vanaf maart 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 januari 2020