Medische verkiezingen 2018

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging. Dit jaar stemt u alleen elektronisch via online stemprocedure.


Procedure vervanging token

Artsen die aangemeld hebben bij de toepassing medische verkiezingen op donderdag 7 juni of vrijdag 8 juni en niet meer over hun token beschikken, kunnen een vervangtoken aanvragen volgens de volgende procedure:

 1. Gelieve onbeschikbaarheid van het token te melden bij SEC_DIR_MED@riziv.fgov.be, met vermelding van :

     - Naam en RIZIV nummer
     - een verklaring op eer (in de e-mail) dat het token niet meer in het bezit is
     - de vraag naar een vervangtoken. 

 2. RIZIV controleert of de arts verkiezingsgerechtigd is en heeft aangemeld op donderdag 7 of vrijdag 8 juni
 3. Met het oog op een correct en betrouwbaar gebruik van deze procedure zal het RIZIV de arts opbellen, op basis van het telefoonnummer in MyRiziv, om zijn/haar identiteit te verifiëren.
 4. Hiervoor dient een telefoonnummer aanwezig te zijn in MyRiziv waar hij/zij bereikbaar is (daarvoor kan men aanmelden bij MyRiziv en  de signaletiek verifiëren en eventueel aanpassen)
 5. Indien alle checks OK zijn, wordt er een token verstuurd per post op de volgende werkdag naar het adres in MyRiziv.

  

Begin van de procedure

De procedure begint met enkele stappen.

1. Kiezerslijst voor de medische verkiezingen

We hebben de kiezerslijst voor de medische verkiezingen 2018 vastgesteld op 5 maart 2018: de officiële startdatum van de verkiezingsprocedure.
De wettelijke tekst met daarin de startdatum van 5 maart 2018, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S.).

2. Raadpleging van de kiezerslijst

U kunt de (zogenaamde voorlopige) kiezerslijst raadplegen vanaf 7 maart tot en met 21 maart 2018:

  • hetzij via een toepassing op onze website die u toelaat uw aanwezigheid op de lijst als ook het kiescollege en de taalrol waarbij u bent aangesloten te controleren. 
  • hetzij door naar de hoofdzetel van het RIZIV of door naar een zetel van de dichtsbijgelegen provinciale van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle te gaan, tijdens de kantooruren (9 u tot 12 u en 13u tot 16u), waar u de mogelijkheid zal hebben om de inhoud van de lijst op het scherm te raadplegen.

Bij eventuele klachten kunt u deze indienen voor 23 maart 2018 (postdatum) aan de leidend ambtenaar van het RIZIV per aangetekend schrijven.

De klachten betreffen :

 • het verzoek  op de kiezerslijst te worden ingeschreven;
 • het verzoek onder een andere kiescollege op de kiezerslijst te worden ingeschreven;
 • het verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven.

De instructies over de stemming zullen verstuurd worden naar het contactadres dat u hebt meegedeeld aan het RIZIV. Als u dit adres wenst te wijzigen (voor 16 april 2018)  of te raadplegen, kan u gebruik maken van het toepassingsprogramma voor het beheren van identificatiegegevens.

3. Erkenning van de beroepsorganisaties – Te volgen procedure

De beroepsorganisatie van artsen die aan de verkiezingen wenst deel te nemen moet, om als representatieve organisatie erkend te worden, per aangetekende brief een aanvraag indienen gericht aan de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Zij beschikt over een termijn van 20 dagen te rekenen vanaf 5 maart 2018, de deadline is dus 26 maart 2018.

Wat moet de erkenningsaanvraag bevatten?

Als de aanvraag wordt ingediend

Waarom moeten deze gegevens in de erkenningsaanvraag worden vermeld?

In de erkenningsaanvraag worden deze gegevens vermeld om de voorwaarden te controleren waaraan de beroepsorganisaties van artsen moeten voldoen voor een erkenning als representatieve organisatie (koninklijk besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen, artikel 1, § 4, met uitzondering van het vijfde lid, 7°).

Beslissingen over de ingediende erkenningsaanvragen

Op 16 april 2018 heeft de Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging per aangetekend schrijven en volgens de verkiezingsprocedure zijn beslissing over de aanvraag tot erkenning van de representativiteit meegedeeld aan de organisaties en de groeperingen die zich kandidaat hebben gesteld voor de medische verkiezingen.

Twee beroepsorganisaties en één groepering werden erkend als representatief :

 • BVAS–ABSyM
 • Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS)
 • Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, afgekort AADM

Loting van de lijstnummers

Donderdag 31 mei 2018 vond de loting van de lijstnummers plaats : nr. 1 is toegekend aan BVAS-ABSyM, nr. 2 aan Kartel (ASGB–GBO–MoDeS) en nr. 3 aan Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, afgekort AADM.

Instructies voor het uitbrengen van uw stem

Hoe stemmen ? u stemt alleen elektronisch via on line stemprocedure.

Hier vindt U de instructies voor het uitbrengen van uw stem langs elektronische weg.

Ter herinnering : de stemming is niet verplichte.

Begin van de stemming

Op woensdag 6 juni 2018 heeft de post d  brieven voor medische verkiezingen verstuurd. Zodra u de brief ontvangt, kan u uw stem uitbrengen tot en met 2 juli 2018.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 juni 2018