Onze financiële steun voor triage- en afnamecentra COVID-19

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19 met het oog op eventuele doorverwijzing naar een ziekenhuis. Zij doen dat na verwijzing door een arts.

Sinds 4 mei 2020 vervullen de triagecentra een bijkomende "afname"-functie, en spreekt men van triage- en afnamecentra.

Sinds 12 oktober 2020 kunnen we onder bepaalde voorwaarden "alternatieve" afnamecentra activeren als de capaciteit van de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende is.

De verzekering voor geneeskundige verzorging ondersteunt deze centra via een aantal vergoedingen. Hierbij de verschillende vergoedingen, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.


Wat zijn triage- en afnamecentra?

Triage- en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra met mogelijks een dubbele functie:

 • Triagefunctie: Onderzoeken van patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19, na verwijzing door een arts. Patiënten hoeven niet naar de wachtzaal van een huisarts of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, waar ze anderen kunnen besmetten. Indien nodig worden zij na onderzoek doorverwezen naar het ziekenhuis voor hospitalisatie. 
 • Afnamefunctie: Het afnemen van stalen bij mogelijk besmette personen.

De centra zijn een initiatief van artsen en overheden en maken deel uit van de eerstelijnszorg. Elk triage- en afnamecentrum staat onder toezicht van een medische verantwoordelijke die het dagelijkse functioneren van het centrum garandeert.

Welke triage- en afnamecentra financieren we?

Alle centra die een RIZIV-identificatienummer hebben gekregen, komen in aanmerking voor een aantal vergoedingen. Het gaat om centra van de eerstelijnszorg opgezet door huisartsen, ziekenhuizen en overheden.

Indien het gaat om een alternatief afnamecentrum, dan komt dit centrum in aanmerking voor vergoeding nadat het hiertoe een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV.

Het is mogelijk een alternatief afnamecentrum op te richten in twee gevallen:

 • wanneer de testcapaciteit die kan worden aangeboden door de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende blijkt
 • wanneer er specifieke situaties zijn waarbij de drukt op de triage- en afnamecentra kan worden verlicht

Deze alternatieve centra moeten minstens een capaciteit van 750 afnames per dag kunnen halen.

Deze centra openen onder bepaalde voorwaarden en op het initiatief van lokale overheden, de provinciegouverneur of een andere plaatselijke zorgorganisatie. Dat kan pas mits akkoord van de deelentiteit en het RIZIV.

Onze vergoeding voor het persoonlijk beschermingsmateriaal

Op 16 juli 2020 werd aan elk triagecentrum een bedrag uitgekeerd van 2.000 euro om het persoonlijk beschermingsmateriaal dat zij zelf hebben aangekocht te vergoeden. De Federale Overheid stelt dit beschermingsmateriaal ter beschikking.

U bent verantwoordelijke voor een centrum? Vraag uw materiaal aan via de link naar de applicatie op SharePoint.  

Onze vergoeding voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners bevoegd voor afnames en administratieve assistenten

De manier van vergoeding is geëvolueerd. Hierbij maken we een onderscheid tussen:

 • de periode vanaf 23 maart tot 26 juli 2020 (zie hieronder)
 • de periode vanaf 27 juli 2020. Er is geen specifieke vergoeding per prestatie voor de fysieke onderzoeken meer. De activiteit in de triage- en afnamecentra wordt vergoed via een forfaitair uurtarief dat verschilt in functie van de kwalificatie van de zorgverlener.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE TRIAGE- EN AFNAMECENTRA

 • Hoeveel betalen we per uur?

 

Bedrag per uur voor:

Weekdagen

Weekends en feestdagen

Coördinatie, afnames en fysieke onderzoeken door een arts

80,34 EUR

119,94 EUR

Afnames en ondersteuning door een verpleegkundige of een andere bevoegde zorgverlener

47,25 EUR

​Afnames en ondersteuning door een bezoldigde student
(op basis van de wet van 04.11.2020)
​34,96 EUR
in afwachting van een wijziging van het K.B.
dat het bedrag voor die studenten bepaalt

Administratieve ondersteuning

34,96 EUR

 

 • Hoeveel uren per dag kunnen maximaal worden aangerekend?

Door een toename van het aantal COVID-19-diagnoses is er een uitbreiding voorzien van het maximum aantal aan te rekenen uren voor medische coördinatie, artsenactiviteit (lichamelijke onderzoeken/afnames) en verpleegkundige en administratieve ondersteuning.

Het aantal uren dat wordt aangerekend hangt af van het feit of het triagecentrum al dan niet de afnamefunctie aanbiedt.

​Maximaal aantal uren per dag voor:

In een centrum zonder afnamefunctie

In een centrum mét afnamefunctie

Coördinatie door een arts

12

12

Lichamelijke onderzoeken door een arts
+ afnames door een verpleegkundige (die wel of niet deel uitmaakt van een consortium) of een andere zorgverlener bevoegd voor afnames

24

36

​Afnames door een bezoldigde student
 (op basis van de wet van 04.11.2020)
Berekening van het aantal uren:
 1 reëel gepresteerd uur door een bezoldigde
 student = 74 % van een volledig uur​ ​

​Administratieve ondersteuning

​18

18​​

 

Voor de dagen waarop een centrum de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken bereikt, kan het maximum aantal factureerbare uren worden verhoogd:

 • Voor elke begonnen schijf van 6 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur verpleegkundige capaciteit.
 • Voor elke begonnen schijf van 12 bijkomende personen die zich hebben aangemeld in het centrum voor staalafname en/of voor klinisch onderzoek in het kader van triage: 1 extra uur administratieve. ondersteuning.

Ter info, concreet:

 • komt het aantal uren van 36 uur voor onderzoek en staalafname overeen met 6,6 VTE
 • komt het aantal uren van administratieve ondersteuning van 18 uur per dag overeen met 3,3 VTE.

Koninklijk besluit van 20 juli 2020 voorziet een nieuwe manier van vergoeding, van facturatie en van betaling vanaf 27 juli 2020.

Omzendbrief voor de triage- en afnamecentra verduidelijkt de procedures en uitlegt wat er van de triage- en afnamecentra wordt verwacht vanaf 27 juli 2020.

VOOR DE ACTIVITEIT IN DE ALTERNATIEVE AFNAMECENTRA

Onze vergoeding voor alternatieve afnamecentra vergoedt de kosten voor:

 • het toezicht op het correct verloop van de afname
 • de coördinatie door een administratief verantwoordelijke
 • de afname
 • de administratieve ondersteuning.

 

 

Vergoed bedrag per uur

Maximum aantal aan te rekenen uren per dag

 

Weekdagen

Weekend en feestdagen

Tot 720 afnames per dag

Vanaf 720 afnames per dag

Toezicht door een verantwoordelijk arts op het correct verloop van de afname (toepassing van de veiligheids- en afnamerichtlijnen)

80,34 EUR

119,94 EUR

2

 

 

Vergoed bedrag per uur

Maximum aantal aan te rekenen uren per dag

 

In een centrum
uitsluitend open
 op weekdagen

In een centrum
dat ook in het
weekend en op
 feestdagen open is

Tot 720 afnames per dag

Vanaf 720 afnames per dag

Coördinatie door een administratief verantwoordelijke

51,35 EUR

55,76 EUR

Afnames door een verpleegkundige of een andere bevoegde zorgverlener

43,25 EUR

47,25 EUR

36 

1 uur extra per 20 bijkomende  afnames

​Afnames door een bezoldigde student (op basis van de wet van 04.11.2020) ​ 34,96 EUR
in afwachting van een wijziging van het K.B. dat het bedrag voor die studenten bepaalt​
Berekening van het aantal uren: 1 reëel gepresteerd uur door een bezoldigde student = 74 % van een volledig uur​ ​

Administratieve ondersteuning bij de afnames

32,23 EUR

34,96 EUR

36 

1 uur extra per 20 bijkomende  afnames

 

Let op:

 • Voor de triage- en afnamecentra (uitgezonderd “alternatieve”) geldt: tijdens weekenddagen en op feestdagen zijn er maximum 12 uren vergoed voor de lichamelijke onderzoeken en de afnames uitgevoerd door artsen.
 • Hou de gegevens met betrekking tot de afnamefunctie up-to-date in de SharePoint-toepassing: datum van opening, on hold (van/tot) en datum sluiting van de afnamefunctie en dit zowel voor het hoofdcentrum als voor de mogelijke antennes.
 • De storting van de tegemoetkoming is enkel mogelijk op voorwaarde dat alle gegevens correct zijn ingevuld in de SharePoint-toepassing (administratieve gegevens van het centrum, openingsuren en –dagen, verstrekkers, aantal gepresteerde uren en gegevens omtrent de activiteit van het centrum). Gelieve ook het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder goed te controleren.
 • Enkel de activiteiten die plaatsvinden tijdens de openingsuren kunnen worden vergoed.
 • Het maximumaantal  uur per dag houdt geen beperking in van het aantal artsen dat werkzaam kan zijn is in het centrum.
 • De artsen, de verpleegkundigen, de andere personen bevoegd voor afnames en het administratief personeel hebben enkel recht op die vergoedingen als ze voor hun diensten nog geen andere vergoeding krijgen vanuit de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of in het kader van een andere Belgische regelgeving.

Vergoedingen voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten VÓÓR 27 juli 2020

Deze vergoedingen werden bepaald door de artikelen 46 en volgende van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

In tegenstelling tot de vergoedingen die gelden vanaf 27 juli 2020 baseerden we ons voor 27 juli 2020  voor de aanrekening van de klinisch onderzoeken in het kader van triage op basis van een nomenclatuurnummer. Het aantal uren voor medische coördinatie, verpleegkundige ondersteuning, staalafname en administratieve ondersteuning waren beperkter dan deze vanaf 27 juli 2020.

Wanneer moet er gefactureerd worden?

De berekening van de verschuldigde tegemoetkoming gebeurt wekelijks (activiteit van maandag tot en met zondag).

U moet de gegevens van een bepaalde week ten laatste ingeven op de zondag van de week die volgt op de week van de prestaties. U moet de gegevens per prestatiedag invullen in de online toepassing via SharePoint.

Kunnen de gepresteerde uren nog aangepast of aangevuld worden na de limietdatum?

Ja. Twee maanden na een bepaalde maand, zal een éénmalige regularisatie plaatsvinden van die maand. Op die manier kunnen we rekening houden met aanpassingen die u in tussentijd in SharePoint heeft aangebracht.

Hieronder zijn de data voor deze rechtzetting aangegeven. Gelieve ervoor te zorgen dat u op de limietdata steeds alles correct heeft ingevuld voor de aangegeven periode van activiteit. Met latere wijzigingen wordt geen rekening gehouden.

Referentiemaand

Exacte periode van activiteit die moet nagekeken worden

Limietdatum voor laattijdige aanpassingen van de desbetreffende periode

Uitbetaling eenmalige rechtzetting

​Maart 2022 ​28.02.2022 tot 27.03.2022 ​31.05.2022 ​In de loop van juni 2022
​April 2022 ​28.03.2022 tot 24.04.2022 ​30.06.2022 ​In de loop van juli 2022
​Mei 2022 ​25.04.2022 tot 29.05.2022 ​31.07.2022 ​In de loop van augustus 2022
​Juni 2022 ​30.05.2022 tot 26.06.2022 ​31.08.2022 ​In de loop van september 2022
​Juli 2022 ​27.06.2022 tot 31.07.2022 ​30.09.2022 ​In de loop van oktober 2022
​Augustus 2022 ​01.08.2022 tot 28.08.2022 ​31.10.2022 ​In de loop van november 2022
​September 2022 ​29.08.2022 tot 25.09.2022 ​30.11.2022 ​In de loop van december 2022
​Oktober 2022 ​26.09.2022 tot 30.10.2022 ​31.12.2022 ​In de loop van januari 2023
​November 2022 ​31.10.2022 tot 27.11.2022 ​31.01.2023 ​In de loop van februari 2023
​December 2022 ​28.11.2022 tot 25.12.2022 ​28.02.2023 ​In de loop van maart 2023
​Januari 2023 ​26.12.2022 tot 29.01.2023 ​31.03.2023 ​In de loop van april 2023

 

Hoe gebeurt de facturatie aan de ziekteverzekering van de activiteiten van artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners bevoegd voor afnames en administratieve assistenten?

WELKE FACTURATIE WAS VAN KRACHT TOT EN MET 26 JULI 2020?

Informatie over de facturatie voor de activiteiten van artsen, verpleegkundigen en administratieve hulpkrachten tot en met 26 juli 2020

Deze regels blijven belangrijk voor de centra die nog niet alle verzamelstaten hebben ingediend met de prestaties die vóór deze datum hebben plaats gevonden.

VANAF 27 JULI 2020: EEN NIEUWE MANIER VAN FACTURATIE

De mededeling van de gegevens met het oog op de betaling van de activiteit gebeurt via dezelfde online SharePoint-toepassing. Dit geldt eveneens voor de alternatieve afnamecentra en dit vanaf de activering van dit centrum.

Om toegang te krijgen werd aan de administratief verantwoordelijke van elk centrum een gebruikersnaam en een paswoord meegedeeld.

Gebruikershandleiding om de gegevens van een centrum te kunnen invoeren.

Om de vergoedingen te kunnen ontvangen voor de verrichte activiteit vanaf 27 juli 2020, zal elk centrum – naast de reeds ingevulde rubrieken – ook de volgende gegevens met betrekking tot de zorgverleners en de administratieve ondersteuning moeten invullen in de toepassing:

Aanwijzingen voor de rubriek ‘Verstrekkers’

 • Artsen:
  • kunnen naast de rol van ‘arts’, ook de rol ‘medische coördinatie’ aanduiden. Dezelfde arts kan 2 keer worden meegedeeld, enerzijds in de rol van ‘arts’ en anderzijds in de rol van ‘medische coördinatie’.
  • In alternatieve centra moeten de uren van de verantwoordelijke arts als “medische coördinatie” geregistreerd worden in Sharepoint.
 • Voor verpleegkundigen kan men in de toepassing ook een onderscheid maken tussen verpleegkundigen die ter beschikking worden gesteld aan het centrum (door een consortium van diensten voor thuisverpleging) of verpleegkundigen die rechtstreeks werken onder het centrum zelf. Dit door de rol  ‘verpleegkundige-consortium’ of de rol ‘verpleegkundige’ te selecteren. Als de verpleegkundige via het consortium werkt, dient ook in de administratieve fiche dit consortium correct worden  geselecteerd. De financiering hiervan verloopt via het consortium op basis van het aantal uren dat het centrum voor die verpleegkundige meedeelt.
 • Bezoldigde studenten die afnames doen kan het centrum registreren als ‘Bezoldigde student bevoegd voor afnames op basis van de wet van 04.11.2020’.
 • De alternatieve  afnamecentra kunnen ook de rol ‘Administratieve verantwoordelijke van een alternatief afnamecentra’ selecteren.  

Aanwijzingen voor de rubriek ‘Prestaties’

 • In de rubriek ‘Prestaties’ moet u per activiteitsdag het aantal gewerkte uren ingeven voor elke verstrekker of medewerker.
 • Vanaf 27 juli 2020 is het mogelijk om voor de artsen een onderscheid maken tussen uren die gepresteerd zijn met de rol ‘arts’ (klinische onderzoeken en/of staalafnames) of met de rol ‘medische coördinatie’.
 • In de alternatieve afnamecentra moeten de uren gepresteerd door de verantwoordelijke arts geregistreerd worden als medische coördinatie.

Aanwijzingen voor de ‘Activiteitsindicatoren’

 • Het maximum aantal factureerbare uren per dag wordt verhoogd voor elke dag waarop het de drempel van de 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken is overschreden. Dit zal blijken uit de gegevens die de triage- en afnamecentra via de SharePoint-toepassing doorgeven in de rubriek activiteitsindicatoren.

Forfaitaire vergoedingen voor de lichamelijke onderzoeken uitgevoerd door artsen vóór 27 juli 2020

In de periode van  23 maart 2020 tot en met 26 juli 2020 werd voorzien in een vergoeding per afgenomen lichamelijk onderzoek door een arts. De centra bezorgden toen wekelijks een overzicht (verzamelstaat) van onder meer de lichamelijke onderzoeken aan het RIZIV.

Vanaf 27 juli 2020 is overgeschakeld op een volledige forfaitaire vergoeding op basis van een uurtarief voor alle artsenactiviteiten, inclusief het lichamelijk onderzoek. Bovendien werden vanaf 27 juli de activiteiten door de triage – en afnamecentra doorgegeven via een database (SharePoint).

Met het huidige KB wordt het forfaitaire systeem uit de tweede periode (vanaf 27 juli 2020) retro-actief toegepast op de eerste periode (23 maart 2020-26 juli 2020) voor de lichamelijke onderzoeken die in die periode plaatsvonden. Met andere woorden: de vergoeding per prestatie die van kracht was tijdens de eerste periode wordt vervangen door de forfaitaire vergoeding voor de artsen zoals van toepassing tijdens de tweede periode.

Via deze regeling zullen sommige centra nog recht hebben op extra vergoedingen voor de lichamelijke onderzoeken.

Heeft een centrum recht op een extra vergoeding?

Om te kunnen berekenen of een centrum hier al dan niet recht op heeft, is het nodig dat het centrum gegevens bezorgt aan het RIZIV:

 • waaronder de naam van de artsen die actief waren in die periode
 • het aantal uren dat zij hebben gepresteerd per dag voor lichamelijke onderzoeken. Deze gegevens dienen ingegeven te worden in SharePoint
 • Vul een verklaring op eer in ofwel door de voorzitter van de huisartsenkring die verantwoordelijk was voor de organisatie van het triage- of afnamecentrum, ofwel door de medische verantwoordelijke van het centrum. Deze verklaring moet worden opgeladen in SharePoint.

Aan de handleiding voor SharePoint is een sectie toegevoegd waarin de verschillende stappen voor de ingave van de gegevens en het opladen van de verklaring op eer zijn beschreven (zie Addendum mei 2022).

De uiterste datum om deze gegevens via SharePoint te bezorgen is 16 juni, in overeenstemming met de termijn van dertig dagen na de publicatie in het Staatsblad, zoals bepaald in het KB.

Voor vragen kunt u terecht bij rdq@riziv-inami.fgov.be

Hoe verwerken en controleren we de gegevens?

We controleren of de uren binnen het maximumaantal aanrekenbare uren blijven. Als we een overschrijding van het maximum vaststellen, dan zullen we dat automatisch corrigeren op de volgende manier:

 • Als de dagprestaties van de artsen (klinische onderzoeken en/of staalafnames) in een weekend of op een feestdag meer dan 12 uur bedragen, dan herleiden we die tot het maximum van 12 uur.
 • Als de gecumuleerde dagelijkse prestaties voor artsen (uitgezonderd de medische coördinatie), verpleegkundigen of andere zorgverleners bevoegd voor afnames de 36 uur (als centrum beschikt over afnamefunctie) of de 24 uur (als centrum geen afnamefunctie heeft) overschrijden, dan herleiden we het aantal uren verpleegkunde tot het maximum van 36 of 24 uur. Indien nodig herleiden we daarna ook het aantal uren voor artsen tot het maximum van 36 of 24 uur. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor verpleegkundigen  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.
 • Als de dagprestaties van de administratieve assistenten meer dan 18 uren bedragen, dan herleiden we ze tot het maximum van 18 uren. De enige uitzondering hierop zijn de dagen waarop de drempel van 200 staalafnames en/of klinische onderzoeken wordt overschreden. Dan verhoogt het maximumaantal factureerbare uren voor administratieve assistenten  volgens de regels die hierboven zijn beschreven.

Hoe betalen we deze vergoedingen?

We betalen de prestaties uit op het rekeningnummer dat het centrum heeft meegedeeld in de rubriek ‘Triage-en afnamecentra’ van de online toepassing. Het  is dus essentieel dat u controleert of hier het juiste rekeningnummer en de juiste rekeninghouder staat. De vergoeding van het aantal uren verpleegkunde dat ter beschikking wordt gesteld via een consortium van diensten thuisverpleging wordt rechtstreeks betaald aan het consortium op basis van het aantal gepresteerde uren dat het centrum heeft meegedeeld in de toepassing.

Verandering van rekeningnummer

In geval van aanpassing van het rekeningnummer, dient het centrum zijn rekeningnummer te wijzigen in de online toepassing SharePoint. Vanaf het moment van de wijziging gebeuren alle betalingen op dit nieuw rekeningnummer.

Samenwerking met consortia van thuisverpleegkundigen

Om de huisartsen en de triage- en afnamecentra te ondersteunen bij de staalafname heeft het Riziv via het Verzekeringscomité overeenkomsten afgesloten met een aantal consortia van thuisverpleegkundigen, met een aangepaste financiering. De triage- en afnamecentra en de alternatieve afnamecentra kunnen hierop een beroep doen in overleg met deze consortia. In dat geval dient het centrum dit te vermelden in de administratieve fiche in de SharePoint-toepassing. 

Vanaf wanneer kunnen de centra de vergoedingen aanrekenen?

De centra kunnen de vergoedingen ten vroegste aanrekenen vanaf de startdatum van het centrum.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 18 juli 2022