Beveiliging van persoonsgegevens

Het doel van de website www.riziv.be is u informatie te verschaffen over de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Op deze pagina  wordt uiteengezet hoe RIZIV handelt bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor het manueel als voor het geïnformatiseerd verwerken van deze gegevens.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens

www.riziv.be wordt beheerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, een openbare instelling van sociale zekerheid, met hoofdvestiging Tervurenlaan 211, 1150 - Brussel. Het RIZIV speelt een sleutelrol binnen de sociale zekerheid. Het vervult een dubbele rol.

 • Er over waken dat elke sociaal verzekerde, wat ook zijn situatie is, wanneer nodig een effectieve toegang krijgt tot een kwalitatieve gezondheidszorg (toegankelijkheid) en een uitkering bekomt. Deze gezondheidszorgen moeten efficiënt zijn en geleverd aan overeengekomen tarieven (tariefzekerheid);
 • Er over waken dat de sociaal verzekerden, bedienden en zelfstandigen een vervangingsinkomen krijgen in geval van werkonbekwaamheid of bij moeder/vaderschap. We zorgen ervoor dat reële re-integratiemogelijkheden aan het einde van de arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Waarvoor worden uw persoonlijke gegevens gebruikt ?

Uw gegevens worden gebruikt voor het realiseren van een aantal doelstellingen die het RIZIV uitvoert in nauwe samenwerking met haar partners:

 • de mutualiteiten
 • de vertegenwoordigers van de professionele zorgsector: individuele zorgverstrekkers (artsen, kinesisten, apothekers, enz.) en instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, enz.)
 • de vertegenwoordigers van de vakverenigingen en werkgevers.

Organiseren en beheren van de ziekteverzekering

Het RIZIV werkt de regels en de tarieven uit voor de terugbetaling van prestaties in de gezondheidszorg en voor de geneesmiddelen.

Organiseren en beheren van de uitkeringsverzekering

Het RIZIV bepaalt :

 • de voorwaarden tot het bekomen van de verschillende uitkeringen (ziekte, ongeval, moederschap, vaderschap, adoptie)
 • de bereking van de bedragen van deze uitkeringen.

De zorgverstrekkers informeren over de regelgeving van de verplichte zorgverzekering.

Het RIZIV wil de professionelen van de gezondheidssector optimaal informeren om:

 • kwalitatieve zorg te verzekeren in lijn met de reglementering
 • administratieve fouten te voorkomen.

Toezicht op de juiste toepassing van de regels

Het RIZIV controleert zowel de mutualiteiten als de professionelen in de gezondheidssector. Deze controles garanderen dat het Belgische systeem voor zorgverzekering kwalitatief en betaalbaar blijft.

Onze opdrachten en de krachtlijnen voor het uitvoeren van onze opdrachten zijn beschreven op de website van het RIZIV.

Bij het uitvoeren van haar opdrachten verwerken het RIZIV en haar partners een grote hoeveelheid persoonsgegevens en ze engageren zich om alle toepasselijke wetgeving  in verband met privacyaspecten na te leven. Ons beheersysteem voor informatieveiligheid garandeert de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van alle door ons verwerkte gegevens in alle bedrijfsprocessen en ondersteunende diensten.

Sinds juni 2014 is ons beheersysteem voor informatieveiligheid gecertificeerd voor de internationale norm ISO27001.

Welk is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, meermaals gewijzigd, met betrekking tot de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen. Een bijgewerkte versie is beschikbaar op de website van het Staatsblad.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om op uw vragen als sociaal verzekerde te antwoorden verwerken we:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister en het bisRegister : naam, adres, …;
 • uw contactgegevens.

Voor vragen van en webtoepassingen toegankelijk voor zorgverstrekkers verwerken we:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijksregister en het bisRegister : (naam, adres, …) via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO nr, …);
 • uw contactgegevens en financiële gegevens in het kader van MyRIZIV;
 • uw gegevens met betrekking tot vragen en betalingen in het kader van de accreditering, beschikbaarheids- en/of permanentiehonoraria, verhuursysteem van rolstoelen, …;
 • eventuele gegevens in verband met andere tussenkomsten of premies voor zorgverstrekkers.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven ?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld op basis van een wettelijke vereiste, zoals met volgende bestemmelingen:

 • de FOD Financiën voor wat betreft de verhoogde tegemoetkomingen
 • de RVA
 • de mutualiteiten (ook buiten België)

Communicatie van gegevens buiten de EU ?

Het merendeel van de buitenlandse communicatie gebeurt met landen van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Indien uw gegevens dienen gedeeld te worden met andere landen in het kader van bilaterale overeenkomsten, dan waken wij  erover dat deze landen passende waarborgen bieden met betrekking tot de beveiliging van de privacy. In voorkomend geval worden de gegevens uitsluitend verstuurd om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen van het RIZIV (bvb gezondheidszorgen in het buitenland).

Hoelang worden uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm die identificatie mogelijk maakt dan striks nodig voor het realiseren van onze hoger vermelde opdrachten, voor het behandelen van uw vragen of voor het toekennen van bepaalde rechten of tussenkomsten.

Welke rechten heeft u ?

In de uitvoering van haar taken en opdrachten dient het RIZIV de wetgeving na te leven. Binnen de grenzen van deze wetgeving heeft u het recht:

 • uw gegevens te raadplegen;
 • verbetering van uw gegevens te vragen;
 • een beperking van het gebruik van uw gegevens te vragen;
 • u te verzetten tegen de verwerking of overdracht van uw gegevens.

Om dit recht uit te oefenen dient u het formulier in te vullen en de instructies te volgen.

Is het mogelijk uw toestemming in te trekken?

Indien het verwerken van uw gegevens slechts mogelijk is mits uw toestemming (bvb abonnement voor een nieuwsbrief), dan kunt u deze verwerking steeds stopzetten (zie procedure hieronder).

U dient nochtans rekening te houden met de wettelijke vereisten van het RIZIV voor het uitvoeren van de opgelegde taken en opdrachten.

Hoe een klacht indienen ?

Indien u een vermoeden heeft dat uw persoonlijke gegevens niet overeenkomstig de geldende wetgeving verwerkt worden, dan kunt u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Welke zijn onze voornaamste informatiebronnen?

Voor uw persoonlijke gegevens:

 • het Rijksregister;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of de Kruispuntbank van ondernemingen;

Voor uw contactgegevens:

Voor uw betalingsgegevens (enkel voor zorgverstrekkers):

Voor uw gegevens met betrekking tot het uitoefenen van rechten : de mutualiteiten of andere openbare instellingen.

Automatische registratie van (niet) persoonlijke informatie

Het RIZIV kan anonieme of geaggregeerde (niet) persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

 • browserversie of IP-adres;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de domeinnaam van de site via welke u www.riziv.be bezoekt;

Cookies

Cookies kunnen automatisch op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd om de site naar uw wensen en voorkeuren aan te passen. Als u ze accepteert, kunnen deze cookies later opnieuw worden gebruikt als u later verbinding maakt met de site. Om ze te weigeren of te verwijderen, raadpleegt u de instructies van de helpfunctie van uw internetbrowser.

e-News, dowloaden van rapporten, Events, enz.

Indien u zich wenst te abonneren op een eNews, een rapport wil downloaden, deelnemen aan een conferentie of eenvoudig ons wenst te contacteren via onze website, dan registreren wij op een volkomen aannemelijke manier enkele persoonsgegevens (naam, voornaam, organisatie, e-mail adres). Wij vragen u uw vrije toestemming door u duidelijk te informeren over het gebruik van de gegevens die via onze webformulieren geregistreerd worden.

Deze gegevens worden enkel bewaard indien u ermee instemt dat u de volgende eNews wenst te ontvangen of dat wij u per mail verwittigen wanneer deze beschikbaar zijn. We bewaren eveneens de datum van uw vraag tot download of abonnement of contact.

Uw akkoord zal in onze databank opgeslagen worden en u kunt ons op elk moment vragen om uw akkoord te herroepen. Indien u uw akkoord intrekt, dan zullen al uw gegevens in onze databank verwijderd worden in het kader van het recht op vergetelheid.

We verbinden er ons toe het bestand te beveiligen, de toegang tot het bestand te beperken en tot het verbod om de gegevens voor andere dan aangegeven doeleinden te gebruiken.

De gegevens die u ons verstrekt worden verwerkt onder toezicht van onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Contacten

Laatst aangepast op 24 maart 2020